Entreprisekontrakter og konsulentavtaler

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

A) Entreprisekontrakter

NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er de mest benyttende kontraktene. Entreprisekontrakter organiseres på ulike måter og valg av kontraktstruktur er en viktig suksessfaktor for å få et vellykket prosjekt. Mange problemer kan også unngås ved å ha et oppstartsmøte for å avtale adresser, varslingsrutiner, diskutere hvordan fristene for varsler og svar på varsler skal praktiseres m.v. Herunder hvordan det skal lages endringslister, hvordan endringer på tegninger skal markeres, praksis rundt byggemøter  osv.

 

Nedenfor er noe informasjon om de ulike avtalene slik at en kan få et overblikk over hvilke kontrakter som anbefales i de ulike tilfellene.

 

 

Utførelseskontrakter

Utførelseskontrakter benyttes når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeidet byggherren eller oppdragsgiver har prosjektert.

 

NS 8405 og 8415

oNS 8405 er den som gjerne kalles "hovedstandarden" og danner retningslinjene for de øvrige standarder i NS 84xx-serien. Standarden legger opp til strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre entreprenører.
NS 8405 er kontraktstandarden som anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert, og prosjektet er stort med behov for nokså strenge varslingsrutiner og samordning av flere entreprenører. NS 8405 kan fint brukes selv om entreprenøren skal prosjektere deler av arbeidet. Det må i så fall avtales eller være klart forutsatt i avtalen hva entreprenøren skal prosjektere. (Skal entreprenøren derimot ha ansvaret for det vesentligste av prosjekteringen bør man bruke en NS 8407 kontrakt).
oNår entreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenør, anbefales avtaleformularet og kontraktstandarden NS 8415. Den er tilnærmet lik NS 8405 som hovedentreprenøren har overfor sin oppdragsgiver, men med noen vesentlige forskjeller. NS 8415 gir hovedentreprenøren rett til overta deler av arbeidet dersom underentreprenøren blir forsinket. I tillegg får underentreprenøren rett til å melde sine arbeider ferdige og slik sett overføre risikoen til hovedentreprenøren, selv om overtagelse mellom hovedentreprenør og oppdragsgiver skal skje senere.

 

NS 8406 og 8416

oNS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405 og er et godt alternativ på mindre byggeprosjekter der partene ikke ønsker like strenge varslingsrutiner.
oNår entreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenør, brukes avtaleformularet og kontraktstandarden NS 8416. Denne er tilnærmet lik NS 8406 som hovedentreprenøren har overfor sin oppdragsgiver, tilsvarende som NS 8415 avviker fra NS 8405.

 

 

Totalentreprisekontrakter NS 8407 og 8417

Totalentreprisekontrakter benyttes når entreprenøren skal ha ansvaret for å prosjektere og utføre eget arbeid. Avtalen med byggherre kaller vi totalentreprisekontrakt og det anbefales at partene bruker avtaleformularet og kontraktsvilkårene i NS 8407 for denne avtalen.

Når totalentreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenør som skal prosjektere eget arbeid (TUE), brukes avtaleformularet og kontraktsvilkårene i NS 8417. Den er tilnærmet lik 8407 som totalentreprenøren har overfor sin oppdragsgiver.

 

 

 

B) Konsulentavtaler

Byggherrer/oppdragsgivere og entreprenører engasjerer ofte profesjonelle rådgivere, både for prosjekteringsoppdrag og prosjektledelse/byggeledelse. Disse rådgiverne må sørge for at det lages separate kontrakter med sine oppdragsgivere hvor ansvarsbegrensninger er presisert, slik at konsulenten ikke blir utsatt for ekstreme erstatningskrav. Oppdragsgiverne må på sin side sørge for at det er klare avtaler slik ar det kan konstanteres ansvar, arkivplikt m.m.

 

NS 8401 - avtale med prosjekterende

NS 8401 brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg i prosjektet.

Standarden er basert på fast definert oppdrag på fast pris, og omfatter også oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen.

 

NS 8402 - avtale om rådgivning

NS 8402 brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg.

Standarden brukes i hovedsak der det ikke er lett å forhåndsdefinere omfanget, og hvor honoraret derfor beregnes etter medgått tid. Typisk eksempel vil være en rådgivende ingeniør som skal bistå med statiske beregninger.

 

NS 8403 - avtale om byggeledelse

NS 8403 brukes der oppdragsgiver eller entreprenør skal engasjere en byggeleder i et prosjekt.

 

NS 8404 - avtale om uavhengig kontroll

NS 8404 brukes når det kreves uavhengig kontroll i henhold til reglene i plan- og bygningloven. Kontrakten regulerer avtaleforholdet mellom tiltakshaver/oppdragsgiver og konsulenten.